Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki gminy Lichnowy. Co warto zobaczyć w Lichnowach

Chcesz poznać zabytki gminy Lichnowy? Oto rejestr zabytków Lichnów! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Lichnowach ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Mapa Solarna

Co warto zobaczyć w Lichnowach - zabytki Lichnów

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Lichnowach? Dowiedz się, czy w Lichnowach znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Lichnów.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Lichnowach. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Lichnów.

Zabytki w Lichnowach

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Lichnowach.

Zabytki Lichnów

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Lichnowach jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Lichnów w portalu OnGeo.pl! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Lichnowach lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Lichnów,
 • MPZP Lichnów,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Lichnowach.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty.

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Lichnowach?

Ochroną zabytków w Lichnowach zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Lichnowach są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Lichnów.
 2. Urząd Gminy Lichnowy. Urząd Gminy Lichnowy prowadzi gminną ewidencję zabytków Lichnów, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez gminę Lichnowy zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Lichnów

Gminną ewidencję zabytków Lichnów prowadzi Urząd Gminy Lichnowy, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Lichnów?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Lichnów następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Lichnów nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Lichnów oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Lichnów. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Lichnów nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Lichnów, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu gminy Lichnowy, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Lichnowach

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Kościół par. pw. św. Mikołaja


Lisewo Malborskie, 10 Marca

Cenny przykład średniowiecznego wiejskiego kościoła żuławskiego o niespotykanym rozwiązaniu szczytu wschodniego i wyjątkowej (...)

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: